Skip to content

Gedecoreerden en verliezen

Opgave van toegekende onderscheidingen, bevorderingen en verliezen n.a.v. de actie op het eiland Timor gedurende 1941/1942

  1. Soorten onderscheidingen

Militaire Willems-Orde Ridder 4e kl. (MWO 4)
Ingesteld bij wet van 30 april 1815, nummer 5, als orde strekkende tot beloning van militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

Toegekend
1. Koninklijk besluit (K.B.) No 6, 29 oktober 1942. Uitgereikt 3 februari 1943.

Legion of Merit (LOM)
A military award of the United States Armed Forces that is given for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services and achievements. The decoration is issued to members of the eight uniformed services of the United States as well as to military and political figures of foreign governments.

Toegekend
[Datum]. Uitgereikt 17 september 1943.

Bronzen Kruis (BK)
Ingesteld bij Koninklijk besluit van 11 juni 1940, Staatsblad A 22, als beloning voor militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.

Toegekend:
1. Koninklijk besluit No.6, 29 oktober 1942. Uitgereikt 3 februari 1943 Darley Camp
2. Koninklijk besluit No.3, 25 februari 1943. Uitgereikt 21 juli 1943 Darley Camp
3. Koninklijk besluit No.3, 13 mei 1943. Uitgereikt 21 juli 1943 Darley Camp
4. Koninklijk besluit No.3, 18 oktober 1943.


Bronzen Leeuw (BL)
Ingesteld bij Koninklijk besluit van 30 maart 1944, Staatsblad E21. De Bronzen Leeuw wordt toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den strijd tegenover den vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Deze onderscheiding heeft het Bronzen Kruis en de Vliegerkruis vervangen.

Toegekend:
6. Koninklijk Besluit No. 3 van 9 januari 1948

Kruis van Verdienste (KvV)
Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 1 van 20 februari 1941. Het Kruis van Verdienste wordt uitgereikt aan Nederlandse onderdanen of vreemdelingen, die zich in verband met vijandige actie door moedig of beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Toegekend:
6. Koninklijk Besluit No. 63 van 9 januari 1948

Verzetsster Oost-Azië (VOA)
Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1948, Staatsblad no I 147. Deze verzetsster wordt toegekend aan hen die zich in de jaren 1942-1945 op door Japans bezet of Japans gebied in Oost Azië door geestkracht, karaktervastheid of gemeenschapszin op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor, door krijgsgevangenschap, internering of anderszins, in de macht van de vijand geraakte Nederlanders of Nederlandse onderdanen, dan wel in het verzet tegen de vijand.

Toegekend:
7. Koninklijk Besluit No. 10 van 21 december 1949

Verzetsherdenkingskruis (VHK)
Het Verzetsherdenkingskruis is geen koninklijke maar een nationale onderscheiding, die werd ingesteld bij Koninklijk Besluit (nr. 104) op 19 december 1980 ter gelegenheid van de 35ste herdenking van de bevrijding. De onderscheiding is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Timor_kruis-1.jpeg

Ereteken voor bijzondere Krijgsbedrijven met gesp “Timor 1942”
Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 7 van 29 oktober 1942 en uitgereikt aan hen, die verscholen in de wouden van Timor, zich in de periode 1941-1942 bezighielden met guerrilla-acties tegen de Japanse bezetter. De toekenningmodaliteit van dit besluit is met het Koninklijk besluit no. 17 van 16 februari 1948, Indisch Staatsblad no 69, verbreed. Ook aan de leden van de Koninklijke Marine die de guerrillastrijders uiteindelijk naar Australië evacueerden (Hr.Ms. Tjerk Hiddes) is dit Ereteken uitgereikt.

Bevorderingen

Buitengewoon bevorderd
5. Beschikking van de Waarnemend Commandant der Nederlands Indische Legerstrijdkrachten No 10, 29 januari 1943

6. Beschikking van den Adjudant-Generaal Nr. 3517/1A 2 van 9 April 1947

2. Opgave toegekende onderscheidingen en bevorderingen

NaamRangOnder
deel
MilBevorderd
tot
Onder
scheiding
Bes
luit
Straten, N.L.W. vanLt-KolInfMWO 41
Winter, Th. de1e LtArtBK*1
Jong, D.M.Ph. deKaptInfBK1
Schreuder, Ch.W.1e LtAdmBK1
Haren, H.G.P. vanSmiInfBK1
Kolk, G. van derWachtmArtEur.BK1
Strik, NSergtGenieEurSerg-majBK1+5
Man, H. deBrigGenieEurBK1
HitahironSergt eklInfAmbBK1
Vrijens, MSergt eklGenieEurSerg-majBK1+5
TahaparijSergt tklInfAmbBK1
Broekstra, WKanArtEurBK1
Breemouer, J.KaptInfBK*2
Zijlstra, J.W.1e LtInfBK2
Kambei, A.B.S.Sergt. tklInfManBK2
Houkes, LBrigInfEurSergBK2+5
Sumarah, F.F.Sold eklInfManBK2
BismanKan tklJavBK2
Reintjes, P.W.SoldtInfEurBK2
Nuissenberg, K.vanSmiInfEurBK4
Dengah, J.F.FusInfMenBK4
Jansen, F.M.BrigInfSerg5
Pejoh, B.F.KorpInfSergt tkl5
Mackenzie, Ch.Fr.Lt2/2 Ind. CoyAusBK3
Poynton, J.W.Pte2/2 Ind CoyAusBK3
Swieten, C.L.E.F. vanKaptInfMajoorBL6+5

* Met eervolle vermelding.

Lt-Kol=Luitenant-Kolonel
1e Lt=eerste Luitenant
Kapt=Kapitein
Smi= Sergeant-majoor instructeur
Wachtm=Wachtmeester
Sergt=Sergeant
Brig= Brigadier
Korp=Korporaal
Kan=Kanonnier
Fus=Fuselier
Sld=Soldaat
Pte=Private
ekl=eerste klasse
tkl=tweede klasse
Inf=Infanterie
Art=Artillerie
Adm=Administratie/Intendance
Amb=Ambonees
Jav=Javaans
Man-Menadonees
Tim=Timorees
Eur=Europees
Aus=Australisch
Mil(ilitie)=dienstplichtig

Reden voor onderscheiding

Luitenant-Kolonel N.L.W. van Straten (MWO4)
1e. Als Commandant van de Expeditie naar Portugees Timor in Dec. 1941 bij het voorbereiden en doen uitvoeren van de landing en bij de onderhandelingen met de Portugese autoriteiten aldaar blijk gegeven van initiatief en van beleidvol optreden.
2e In Februari 1942 op bekwame wijze tegenstand geboden aan den te Dilly gelanden vijand.
3e. Gedurende enige maanden moedig stand gehouden en onder moeilijke omstandigheden den guerrilla-krijg doeltreffend georganiseerd uit troepen, die tweemal waren uiteengeslagen, waardoor de verovering van Timor tegen een overmachtige vijand werd bemoeilijk.

Luitenant-Commandant J.W. Kruys (LOM)
As recognition of especially meritorious conduct as commander of a Netherlands destroyer (Tjerk Hiddes) which evacuated approximately 1000 Australian and Dutch troops or civilians from enemy-controlled waters.

1e Luitenant Th. de Winter (BK-ev)
Een bij het begin van het gevecht om Dilly (Portugees Timor) in den nacht van 19 op 20 Febr. 1942 bij zijn en na bij gelegen troepen ontstane paniek weten te bedwingen en de reeds een eindweegs teruggegane troepen wederom in hun stelling gebracht.
Voorts door onder vuur van vijandelijk scheepsgeschut het vuur van zijn batterij rustig en oordeelkundig te leiden, een Japanse torpedojager tot zinken gebracht.

Kapitein D.M.Ph. de Jong (BK)
Onder moeilijke omstandigheden en onder hevig vijandig vuur een detachement Ned. Ind. Troepen in het gevecht om Dilly (Portugees Timor)) op 19 en 20 Febr.1942 op rustige wijze aan te voeren, hebbende hij mede door zijn voorbeeld bereikt, dat tegen een Japanse overmacht voldoende lang kon worden stand gehouden om den vijand belangrijke verliezen toe te brengen.

1e Luitenant Ch.W. Schreuder (BK)
Gedurende de bezetting van Dilly (Portugees Timor) in het tijdvak van 17 Dec. 1941 tot 20 Febr. 1942 als Expeditie-Intendant op uitmuntende wijze de verpleging van Ned. Indische. en Australische troepen onder moeilijke omstandigheden geregeld. Voorts. tijdens den bevolen terugtocht uit Dilly, na een eindweegs te zijn teruggegaan, op eigen initiatief- bij verbroken verbinding met den Expeditiecommandant- met een ander officier naar die plaats teruggekeerd en daar een achtergelaten voorraad intendancegoederen vernield. Bij den onder buitengewoon moeilijke verpleegomstandigheden uitgevoerde terugtocht naar Ned. gebied de verpleging van de troep zoodanig geregeld, dat althans geen honger werd geleden en tenslotte bij den daarop volgende guerrillastrijd op loffelijke wijze opgetreden als Commandant van een groep.

Sergeant-majoor instructeur H.G.P. van Haren (BK)
Als commandant van een sectie mitrailleurs door zijn voorbeeld, en door, bij het uitvallen van de bediening, zelf als mitrailleurschutter op te treden en in de gevechten om Dilly (vliegveld) (Portugees Timor) op 20 Februari 1942 den vijand belangrijke verliezen toegebracht. Een en ander onder moeilijke omstandigheden en onder zwaar vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur;
Voorts gedurende, onder buitengewoon moeilijke omstandigheden uitgevoerde terugtocht naar Nederlands gebied alsmede gedurende de eerste maand guerrillastrijd, welke periode eveneens door zeer moeilijke omstandigheden was gekenmerkt, het moreel van de door hem aangevoerde troep hoog weten te houden.

Wachtmeester G. van der Kolk en Kanonnier W. Broekstra (BK)
Onder zeer moeilijke omstandigheden in het gevecht om Dilly (Portugees Timor) op 20 Febr. 1942 een door vijandelijk vuur onklaar geraakt sluitstuk van een der eigen vuurmonden, onder vijandelijk vuur uiteengenomen  en weder ineengezet, waartoe hij op voordekking van de borstwering moest staan, hebbende als gevolg van de herstelling van het sluitstuk, de vuurmond kunnen medewerken aan het tot zinken brengen van een Japanse torpedojager.

Sergeant N. Strik en Brigadier H. de Man (BK)
Met gevaar voor eigen leven zoowel wegens nautische omstandigheden als wegens kans op vijandelijke actie, gedurende het tijdvak van 10 tot 18 Febr. 1942 met een kleine niet geheel zeewaardige motorboot militaire goederen overgebracht van Dilly (Portugees Timor) naar Atapoepoe, teneinde te voorkomen dat deze goederen, welke te zwaar waren om bij de in voorbereiding zijnde vrijwillige terugtocht naar Ned. gebied mede te voeren, verloren zouden gaan; hebbende hij zich voor een en ander vrijwillig beschikbaar gesteld. Voorts later gedurende de guerrillastrijd waardevolle verkenningen verricht in door den vijand bezet gebied.   

De Sergeanten J. Hitarihoen, M. Vrijens en L. Tahapary en Sergeant-majoor instructeur K. van Nuissenburg (BK)
Met gevaar voor eigen leven verrichten van spionagediensten in door den vijand bezet en door ten deels vijandig gezinde bevolking bewoond gebied, zich daartoe vrijwillig beschikbaar gesteld, en waarbij enige malen inlichtingen verkregen, welke het toebrengen van belangrijke verliezen aan Japanse strijdkrachten op Timor door luchtbombardementen mogelijk maakten.

Sergeant J. Hitarihoen (buitengewoon bevorderd tot Sergeant-majoor-instructeur)
Heeft zich tijdens de guerrillastrijd in Timor in de maanden April tot en met Augustus 1942 zeer verdienstelijk gemaakt, niet alleen als commandant een sectie sterk detachement Nederlandse guerrillatroepen, maar ook door het verzamelen van belangrijke inlichtingen in het door de vijand bezette gebied. Toen medio Augustus 1942 het kamp voor de vrouwen en kinderen der guerrillatroepen was teruggetrokken van Lolotoi naar Noerema Hatoelia (Portugees Timor) werd hij aangewezen als commandant van dat kamp. Bij de uitvoering van deze opdracht heeft hij blijk gegeven van grootte loyaliteit, trouw en toewijding voor de aan zijn zorg toevertrouwde 19 vrouwen en 58 kinderen. Nadat het kamp enige malen door vijandelijke activiteit gedwongen was zich te verplaatsen bevond het zich, toen de geallieerde guerrillatroepen in de maand December 1942 naar Australië evacueerden, in de nabijheid van Leto Tohi, in de grotten genaamd Roto. Hier werd het kamp op 25 December 1942 aangevallen door een sterke bende gewapende rampokkers met de bedoeling het kamp te beroven. Met één Johnson geweer, dat met uitzondering van een pistool van de Soedanese fuselier Dasim, nr 30850, het enige wapen van het kamp was,, wist hij dezen aanval af te slaan. De volgende morgen echter kwamen de rampokkers samen met Japanse troepen weder terug en omsingelden het kamp. Ook deze aanval, welke werd gesteund door automatische wapens en mortieren, werd door Hitarihoen afgeslagen. De Japanners trokken terug doch de rampokbende bleef en viel de volgende dag weder aan, totdat hulp kwam van de bevolking van Ermera. Hierop vertrok het kamp naar laatstgenoemde plaats, in welke nabijheid het verbleef tot 14 juni 1943 toen het wederom door Japanse troepen werd omsingeld en geïnterneerd. Hitarihoen wist eerst nog te ontvluchten, doch moest zich tenslotte toch overgeven. Onmiddellijk na de bevrijding door de geallieerden heeft hij zich weder bij het Koninklijk Nederlands-Indisch leger aangemeld. Door de gegeven bewijzen van goed overleg, doorzettingsvermogen, trouw en toewijding heeft hij zich den hogeren rang ten volle waardig getoond.

Kapitein J. Breemouer (BK-ev)
Gedurende ruim 6 maanden als commandant van ene afdeling Koninklijk-Nederlands-Indische troepen den guerrillastrijd op Portugees Timor onder uiterst moeilijke omstandigheden tegen een zeer overmachtige vijand volgehouden, tot vertrek naar Australië werd gelast.

1e Luitenant J.W. Zijlstra (BK)
Als sectiecommandant op den 16den September 1942 bij Ossu (Portugees Timor) door oordeelkundig kiezen van, en vastberaden optreden in hinderlaag, aan ene overmachtige Japanse afdeling verliezen toegebracht van 24 doden en enige voertuigen.  

Sergeant A.B.S. Kambei (BK)
Als groepscommandant zoowel op den 20den Febr. 1942 in het gevecht om Dilly, als op den 18 en September 1942 in het gevecht bij Lebos (beide Portugees Timor) aan de overmachtige vijand zware verliezen toegebracht.

Brigadier L. Houkes (BK)
Door het koelbloedig bedienen van een lichte mitrailleur bij verschillende gelegenheden gedurende de actie op Timor aan ene overmachtige Japanse afdeling zware verliezen toegebracht.

Soldaat eerste klas F.F. Sumarah (BK)
Op den 14en April bij Letetai (Portugees Timor) als Commandant van een kleine patrouille door moedig optreden een verloren gegane lichte mitrailleur heroverd.

Kanonnier Bisman (BK)
Zich als ordonnans op den 25en November 1942 bij Hatuhudu (Portugees Timor) door den vijand heengeslagen ter overbrenging van een bericht aan ene afgesneden afdeeling.

Soldaat P.F. Reintjes (BK)
Als schutter van ene lichte mitrailleur op den 16en September 1942 bij Ossu (Portugees timor) door uitstekend vuren en kalme houding 15 Japanners gedood en een motorvoertuig vernietigd.

Fuselier J.F. Dengah (BK)
Als schutter van een karabijnmitrailleurgroep op 20 febr. 1942 op het vliegveld Dilly op Portugees Timor, onder zwaar vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur, zijn wapen rustig en oordeelkundig bediend. Hierdoor sterke Japanse afdelingen geruime tijd het doordringen in de opstelling belet en den vijand zware verliezen toegebracht, niettegenstaande de leiding van de groep door het gewond worden van den groepscommandant en den reserve-groepscommandant in waarde daalde. Voorts, toen het bevel tot teruggaan, wegens zwaar vijandelijk vuur, niet kon worden uitgevoerd, den vijand ter plaatse blijven beschieten tot de munitie was uitgeput en ten slotte erin geslaagd met een deel van de groep zich bij reeds teruggetrokken eigen troepen aan te sluiten.

Lieutenant Charles Francis Gerald McKenzie (BK, toegekend Koninklijk Besluit No. 3 van 13 mei 1943. Uitgereikt 27 Juli 1944, 431 St Kilda Road Melbourne)
Als Commandant van een bij Nederlandsch-Indische troepen ingedeelde Australische sectie tijdens het gevecht in Dilly (Portugeesch Timor) op 20 Februari 1942 door persoonlijk moedig optreden en door juiste wijze van aanvoeren van zijn geringe troepenmacht voorkomen, dat de overmachtige vijand slaagde in zijn pogingen om uitgelegde electrische geleidingen te vernielen en daardoor mogelijk gemaakt dat het vliegveld Dilly tijdig kon worden vernield.

Private J.W. Poynton (BK, toegekend Koninklijk Besluit No. 3 van 13 mei 1943)
Door persoonlijk moedig optreden zoowel in vuurgevecht als handgemeen met den overmachtige vijand tijdens het gevecht in Dilly (Portugeesch Timor) op 20 Februari 1942 belangrijk er toe bijgedragen dat een bij de Nederlandsch-Indische troepen ingedeelde Australische sectie, vijandelijke pogingen om uitgelegde electrische geleidingen te verbreken, kon verijdelen en daardoor medegewerkt aan de tijdige vernieling van het vliegveld Dilly. Voorts bij den terugtocht uit Dilly moedig opgetreden door een Japanse Afdeeling, welke zijn onderdeel dreigde af te snijden, van nabij met handgranaten te bestoken.

Kapitein C.L.E.F. van Swieten (BL, toegekend Koninklijk Besluit No. 63 van 9 januari 1948. Uitgereikt 26 juni 1948)
Heeft zich onderscheiden door bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de vijand. Nadat op 2 maart 1942 in opdracht van de commandant der troepen van het K.N.I.L. op Timor (na de val van Koepang en Dilly) ook het detachement Atamboea, hetwelk onder de Kapitein VAN SWIETEN nog geheel intact was, zich in kleine groepen had opgelost om, voor eigen voeding en huisvesting zorgende, een guerrillastrijd tegen de vijand te voeren, is deze officier, bemerkende dat de vijand tegen de verwachting in Atamboea niet aanviel, en de Indonesische (Timoreese) bevolking begon te rampokken, terwijl van enige actie de verspreide troepen geen sprake was door gebrek aan leiding, er medio Maart eigener beweging toe overgaan de verspreide troepen opnieuw te reorganiseren.

Zich in snelle, vermoeiende en niet ongevaarlijke tochten door het land verplaatsende, hier en daar reeds direct maatregelen nemende om excessen onder de bevolking tegen te gaan riep hij verschillende groepen militairen  op om zich tegen eind maart in Atamboea te verzamelen. Ofschoon deze eerste poging om te komen tot een georganiseerde guerrillastrijd werd doorbroken door een onverwachte aanval met overmachtige troepen door de Japanners op Atamboea op 1 april 1942, heeft zij toch de verdere reorganisatie onder leiding van de Troepencommandant, die toen het commando weder op zich nam, begunstigd, terwijl bovendien tijdig verschillende nog in Atamboea aanwezige voorraden konden worden in veiligheid gesteld of vernietigd. Bij de uiteindelijke reorganisatie werd Kapitein VAN SWIETEN aangewezen als commandant van het Detachement Dacola. Door zijn grote bekendheid met land en volk, in het bijzonder in het patrouillegebied Maraë heeft hij hier zeer goede diensten kunnen bewijzen. Begin Juni bij een hergroepering der Nederlandse troepen werd hij commandant van het 2e peloton waarvan de staf was gelegerd te Fatoeloei, 1 sectie te Tahon, 2 sectiën te Weloeli (later Naoelain) en 1 sectie nabij Deboeloelik. In deze periode moest herhaaldelijk opgetreden worden tegen afdelingen Japanners en Japans gezinde Timorezen. Op 9 Augustus 1942 zetten Japanners een algemeen aanval in kennelijk met de bedoeling de guerrillatroepen af te snijden waarop opdracht werd ontvangen terug te gaan op Bobonaro. Na op 11 Augustus 1942 te Lolotoi ternauwernood met zijn troep aan de Japanse overval te zijn ontkomen liep hij op 13 Augustus d.m.v. met zijn door geforceerde marsen en honger uitgeputte afdeling te Bobonaro in een door Japanners en door Japanners goedgezinde Portugese Timorezen uitgezette val en werd krijgsgevangen gemaakt. Door zijn initiatief tot reorganisatie der verspreidde troepen, zomede door zijn onvermoeide en moedige werkzaamheid als detachementscommandant waarbij zijn grote bekendheid met land en volk hem van veel nut was, heeft de kapitein van Swieten een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen en handhaven van de geallieerde guerrilla activiteit op Timor.  

Korporaal Koli Likoe (KvV, toegekend Koninklijk Besluit No. 4 van 5 april 1945)
Heeft moed en beleidvol optreden getoond door zich als gepensioneerd militair bij het uitbreken van de oorlog in Nederland onmiddellijk weer ter beschikking stellen. Heeft zich tijdens de campagne op Timor onderscheiden.

1e Luitenant G.L. Snell (BK, toegekend Koninklijk Besluit No. 22 van 31 januari 1946)
Mutatie: Diverse gevechtsacties, waarbij hij tweemaal uit vijandelijke handen wist te ontsnappen.

Res. 1e Luitenant W.H.J. Michelhoff (BK, toegekend Koninklijk Besluit No. 20 van 13 september 1947. Postuum uitgereikt 22 januari 1948 in Batavia)
Mutatie: Portugees Timor – guerrilla-gevechtsactie. Periode: maart 1942 – 9 augustus 1942

Dominicus Kanfaroe Directeur Volksschool te Noealain (KvV) en
Aloysius Toeas Landbouwer te Holgotok (KvV)
Hebben zich in het belang van de Nederlandse zaak onderscheiden door daden van moed en beleid in verband met vijandelijke actie. Bij de vestiging van het Detachement der gereorganiseerde troepen te Weloeli en later Naoelain (Timor) hebben zij zich in het tijdvak van Mei t/m Augustus 1942 zeer verdienstelijk gemaakt door de buitengewone hulp aan onze troepen verleend op het gebied van voeding, legering, transport en vooral ook door hun speciale berichtgeving, dit laatste veelal met gevaar voor eigen leven. Door hun onbeperkt vertrouwen in de geallieerde overwinning waren zij als propagandisten en voorlichters met succes werkzaam onder de bevolking.

Frans Manek Radja Naitimoe in Haloloelik (KvV) en
Stefanus Fernandez Directeur Vervolgschool in Haliloelik (KvV)
Heeft (Hebben) zich in het belang van de Nederlandse zaak onderscheiden door daden van moed en beleid in verband met vijandelijke actie. Hebben gedurende de strijd op Timor in de periode December 1941 t/m maart 1942 zeer verdienstelijk gemaakt door hulpverlening in allerlei vorm aan de Nederlands-Indische en Australische troepen. Nadien op dezelfde wijze hulp verleend aan de gereorganiseerde Nederlands-Indische troepen, waarbij niet alleen schuilplaats en onderdak werden verschaft aan onze patrouilles, doch ook waardevolle inlichtingen werden versterkt, waardoor succesvolle bombardementen op de Japanners te Tobaki en Haliloelik konden worden uitgevoerd. Een ander maal behoedden hun juiste en tijdige berichten deze troepen voor een verrassende aanval. Al deze werkzaamheden werden gedaan met groot gevaar voor eigen leven, vooral omdat zij door de Japanners werden gewantrouwd. Door hun loyale houding en het voeren van Anti-Japanse propaganda onder de bevolking, waarbij hij eveneens hun leven in gevaar brachten, hebben zij uiterst verdienstelijk werk verricht in belang van de Nederlandse zaak.

H.G. Schulte Nordholt Controleur Binnenlands Bestuur (KvV)
Heeft zich in het belang van de Nederlandse zaak onderscheiden door daden van moed en beleid in verband met vijandelijke acties. Nadat de Controleur bij het Binnenlands Bestuur Schulte Nordholt gedurende de maanden December 1941 t/m februari 1942 intensieve hulp had verleend aan de Nederlands-Indische troepen, heeft hij na de val van Timor, voordat de vijand zijn onderafdeling betrad, met een kleine politiemacht de orde en rust aldaar gehandhaafd en het Nederlands Gezag hoog gehouden, waardoor verschillende hulpbronnen ter beschikking van de georganiseerde troepen bleven. Voorts heeft hij bij het doordringen der Japanse strijdkrachten op buitengewone snelle en juiste wijze de evacuatie naar het binnenland en de verzorging van de Europese gezinnen aldaar geregeld, terwijl hij er in slaagde met veel moeite en krachtsinspanning deze gezinnen veilg over te brengen naar Portugees gebied.

Lay Djie Tjien Handelaar Atamboea (KvV)
Heeft zich in het belang van de Nederlandse zaak onderscheiden door daden van moed en beleid in verband met vijandelijke actie. Nadat de handelaar te Atamboea Lay Djie Tjien reeds van 1940 af zeer waardevolle berichten geleverd had omtrent de Japanse infiltratie in Portugees Timor, maakte hij zich op dezelfde wijze wederom zeer verdienstelijk voor het optreden van de georganiseerde troepen op Timor van Maart t/m Augustus 1942 door het verstrekken van juiste en nauwkeurige berichten betreffende de Japanse positie en hun optreden in Atamboea en omgeving. Verder verschafte hij deze troepen vele voor de oorlogsvoering noodzakelijke artikelen en was hij contactpersoon met geïnterneerde gezinsleden van bij deze troepen ingedeelde militairen. Al deze diensten werden door hem geheel belangeloos en veelal met groot gevaar voor eigen leven verricht, zonder hiervoor ooit enige vergoeding, zelfs niet voor de reiskosten te willen aanvaarden.

Maoe Tes Landbouwer te Loonoena (BK, postuum toegekend Koninklijk Besluit No. 63 van 9 januari 1948)
Tijdens de strijd om Timor verrichtte de landbouwer Maoe Tes gedurende de maanden April t/m Augustus 1942 uitstekende spionagediensten ten behoeve van de actie der georganiseerde troepen, met veelvuldig gevaar voor eigen leven en dat van zijn gezin. Voorts verleende hij in Mei 1942 huisvesting en voeding aan een sergeant, na diens ontsnapping aan de overval der Japanners, daarbij wederom zijn leven op het spel zettende. Tenslotte sloot Maoe Tes zich geheel bij onze troepen aan en sneuvelde hij in een treffen nabij kampong Lebos.

Leto Asa Radja Lamaksenoeloe in Boeilaloe (KvV)
Heeft zich in het belang van de Nederlandse zaak onderscheiden door daden van moed en beleid in verband met vijandelijke actie. Toen in Februari 1942 de Nederlands-Indische troepen uit Dilly vertrokken, stelde Radja Leto Asa zijn gehele rijstvoorraad en veestapel ter beschikking en verzorgde hij de legering en transport van zieken en gewonden. Voorts voorzag hij in de maanden Februari t/m Augustus 1942 het detachement van de georganiseerde tropen te Tahon van alle benodigdheden op het gebied van voeding, legering en transport en verleende tevens buitengewone hulp in de berichtgeving, o.m. door zich persoonlijk bij de Japanners te melden om vervolgens met waardevolle gegevens terug te keren, waarbij hij zijn leven riskeerde, aangezien het de vijand bekend was dat hij de gereorganiseerde troepen hulp verleende. Tenslotte was het aan zijn propaganda voor de geallieerde zaak te danken, dat de bevolking op onze hand bleef.

J. Saudale, Bestuursschrijver te Kefamenamoe (VOA)
Mutatie: Wist door heldhaftig optreden vrouwen en kinderen uit handen te houden van de Radja Atjeh, een politiek banneling die hulpdiensten aan de Japanners verleende. Maakte deel uit van de verzetsgroep van kapitein van Swieten.

Kapitein-titulair b.d. J.R. Agerbeek (VOA)
Verrichte, vermomd als inheems koopman, voor de vorming van het Timor Dilly expeditie leger voorverkenningen uit in Dilly. Mutatie: organiseerde een ondergrondse verzetsorganisatie. Hij werd in augustus 1942 gearresteerd maar ondanks voortdurende martelingen geen gegevens losgelaten. Overleden 17 augustus 1942 in Koepang.

Th.E. Lie (In Tjoeng), Burger te Bokin (VOA)
Mutatie: Verleende gedurende 1 maand op alle mogelijke manieren hulp aan 37 Australische militairen die naar Portugees gebied wilden.

Tenente Exército Português (luitenant Portugees leger) J.C. Lopez (VOA, toegekend Koninklijk Besluit No. 8 van 8 augustus 1951)
Mutatie:  Maucatar – heeft niet geaarzeld om, op verzoek van de heer A.P. de Sousa Santos, toenmaals administrateur van de grensprovincie in Bobonaro in Portugees Timor, een contact aan te gaan met de Nederlandse guerrillatroepen. Periode: 1942.

Korporaal Portugees leger M.J. Robalo (VOA, toegekend Koninklijk Besluit No. 8 van 8 augustus 1951)
Mutatie: Tilomar – heeft van begin april 1942 tot augustus 1942 het hoofdkwartier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, waaronder de bevelhebber, in zijn woning gehuisvest en gevoed, ondanks dat de Japanners de doodstraf daarop hadden gesteld. Periode: 1942.

Policarpo A. de Sousa Santos Administrador da província da fronteira (VOA, toegekend Koninklijk Besluit No. 14 van 7 september 1951)
Mutatie: verleende steun aan de guerilla’s, onder meer door ze tijdig te waarschuwen toen een sterke Japanse colonne in hun richting naderde. Periode: 1942.

3. Dragers van het Ereteken voor bijzondere krijgsverrichtingen met gesp “Timor 1942”
De volgende lijst is samengesteld door Gary Hartman. Hij heeft als bron de ‘Parade Order  for the Medal Parade held in Melbourne, Australia on 3 February 1943‘ gebruikt. Deze eretekens met gespen zijn op 3 februari 1943 op Darley Camp bij Bacchus Marsh (bij Melbourne) uitgereikt. De eretekens zijn vervaardigd door de fa Stokes in Melbourne.

   NaamRang en onderdeelStamboeknummer
1       Aboe BakarJavaans artillerist6654/kv
2       Ch.K. van Akkerenmilicien9617
3       Z. AmbatMenadonees fusilier39892
4       W. AneroMenadonees fusilier43260
5       Anschutzmilicien-soldaat49220
6       J. AresongMenadonees infanterist38504
7       AsrahJavaans korporaal15447
8       BakkerEuropees sergeant der Genie89123
9       A. Baria BeranTimorees fusilier118/A
10      Baoe Naligepensioneerd Timorees infanterist11614
11      J. Baoe WaoeTimorees fusilier12917
12      BakoemJavaans infanterist20250
13      O. Baroe MalangMenadonees fusilier27570
14      P. BaroniMenadonees fusilier27565
15      Baudoinmilicien24211
16      BawoekJavaans fusilier35720
17      W.H. BeckxEuropees fusilier96580
18      BeerenEuropees brigadier91148
19      Carel Lodewijk Begemanntweede luitenant der genie
20      M. Bere MaoeTimorees soldaat97348
21      P. Bero LoeTimorees infanterist93683
22      P.J.H. BessemsEuropees sergeant87371
23      Bin SalooSoendanees fusilier40799
24      BismanJavaans kanonnier der tweede klasse31375
25      BolangManadonees fuslier28041
26      Boumanssoldaat85470
27      Th. Elink Schuurmanmilicien116822
28      Frederik Willem BloemhardEuropees milicien2420
29      de BreeEuropees sergeantstamboeknummer 91528
30      J. Breemouerkapitein der infanterie
31      A.J. Brodiemilicien-sergeant der infanterie59919
32      W. BroekstraEuropees kanonnier der artillerie95308
33      Brugginkmilicien-soldaat der genie161417
34      J.M. Bruynmilicien-sergeant der genie162922
35      DachlanJavaans fusilier-kok3270/kv
36      H.W. DamapoliMenadonees fusilier33361
37      J.F. DengahMenadonees infanterist26982
38      DasletiAmbonees fusiler36679
39      J.B. Denuklerk Binnenlands Bestuur Kefannanoe
40      R.L. DeyEuropees soldaat der genie97810
41      H.B. DietersEuropees fourier84402
42      R. DoagahMenadonees fusilier27048
43      B. van Duylofficier van gezondheid
44      P. EgbertsEuropees sergeant der genie88511
45      L.W. FalkenbergEuropees milicien62514
46      J. FrölingEuropees brigadier93304
47      Dick FuldEuropees milicien-sergeant130118
48      Geelhoedmilicien2409
49      H. van GeunsEuropees milicien190509
50      GovelhofEuropees infanterist85187
51      Johannes Pieter de GraafEuropees sergeant89997
52      GroenewegStoker-Olieman Koninklijke Marine8613/D
53      HaminSoendanees fusilier40756
54      H.G.P. van Harensergeant-majoor-instructeur87156
55      W. HawikereMenadonees fusilier99959
56      P.F. HeintjesEuropees milicien38310
57      W.G. HeijntjesEuropees fusilier90880
58      J.A. HekkingEuropees milicien-sergeant105611
59      A. HethariaAmbonees infanterist3639
60      J. Hiskemulleradjudant-onderofficier-administrateur81998
61      HitahironAmbonees sergeant der infanterie7005
62      HoogwinkelEuropees milicien47911
63      HoornwegEuropees sergeant87557
64      van der Horst MiermanEuropees fusilier92617
65      M. Horstinkeerste luitenant der infanterie
66      L. HoukesEuropees brigadier der infanterie85518
67      F.M. JansenEuropees brigadier87623
68      W.H. JansenEuropees milicien-soldaat215309
69      D.M.Ph. de Jongkapitein der infanterie
70      H.G. JüngstEuropees milicien-soldaat90219
71      D. KaätMenadonees fusilier40919
72      A.B.S. KambeiMenadonees sergeant 2e klasse der infanterie20276
73      G.A. KanagiMenadonees fusilier41150
74      H. KangelepMenadonees fusilier20418
75      M. KandieMenadonees infanterist4435
76      K.B. KaochMenadonees fusilier41169
77      R. KapeleMenadonees infanterist22717
78      G. KakisinaAmbonees fusilier77/G
79      KasandarwisJavaans infanterist5544
80      Th.I. KojongianMenadonees fusilier31499
81      D. KolangMenadonees fusilier21476
82      KolilikoeTimorees fusilier93694
83      G. van der KolkEuropees sergeant der artillerie90725
84      P.M. KorompisMenadonees infanterist24852
85      van der KrogtEuropees sergeant90007
86      N. KunaiangMenadonees fusilier27635
87      KurmaSoendenees fusilier36558
88      A. LaisinaMenadonees fusilier36639
89      F.P. LangeveldEuropees milicien66713
90      H. LangiMenadonees fusilier36909
91      A. LasutMenadonees fusilier30782
92      W. LeatomiaAmbonees infanterist??404
93      LatuhereAmbonees infanterist38867
94      LendingMenadonees fusilier31294
95      LengkoagMenadonees fusilier28387
96      W. LenzenEuropees kanonnier der artillerie95297
97      LegiJavaans infanterist7251
98      van LigtenEuropees milicien100215
99      G.W. Lochersoldaat1908jkl
100    J.W. LompolimMenadonees infanterist8965
101    P. LumentahMenadonees fuselier26534
102    W. LumowaMenadonees infanterist26534
103    J. de MaarEuropees sergeant210114
104    A.F. MaigretEuropees sergeant83941
105    H. de ManEuropees brigadier der genie95109
106    A.H. MandangMenadonees infanterist96178
107    P. MantiriMenadonees sergeant20219
108    J.W. ManukilejAmbonees korporaal3370
109    F. Marcusmilicien-soldaat171516
110    MatthijsEuropees brigadier der infanterie91081
111    F.H. MeijerEuropees sergeant
112    G.H. MeursEuropees brigadier der infanterie89511
113    MidjanJavaans fusilier34781
114    O.Ch.C. van der MullEuropees milicien25818
115    A. Nautaadjudant-onderofficier-instructeur74841
116    M. Neebofficier van gezondheid
117    E. Meisreserve-tweede luitenant
118    NelwanMenadonees infanterist11422
119    K. van NuissenburgEuropees sergeant-majoor-instructeur85934
120    OchtmanEuropees milicien98811
121    PanakananMenadonees fusilier33302
122    E. PariamaAmbonees fusilier30549
123    PatehMenadonees fusilier27657
124    A. PattiwaelMenadonees fusilier27853
125    D. Paulusmilicien-sergeant
126    B.F. PejohMenadonees korporaal der infanterie24943
127    R.S. PelealuMenadonees infanterist19377
128    Z. Pelupessy
129    J.M. PesikMenadonees fusilier28524
130    P. PoagohMenadonees fusilier29226
131    PoelmanEuropees sergeant der infanterie91250
132    J. PoliiMenadonees fusilier27034
133    F. Pondermilicien-sergeant der infanterie92313
134    de RaadEuropees milicien-sergeant712
135    A.J.H. van Raaijsergeant-majoor89303
136    Raatmilicien51008
137    H.S. RantungMenadonees fusilier40922
138    RaparMenadonees fusilier43263
139    Th. RatuelaMenadonees infanterist3633
140    RosenaSoendanees fusilier38762
141    RedjamamwiJavaans infanterist24250
142    P.F. Reintjensmilicien38310
143    Rensmilicien136410
144    E.J.F. ReyneckeEuropees milicien104113
145    J.A. RosbakEuropees milicien41509
146    RotikanMenadonees fusilier29839
147    H. RumagitMenadonees fusilier22105
148    J. RunangkangMenadonees fusilier30780
149    de RuyterEuropees milicien-sergeant156208
150    SaadjoonSoendanees fusilier30847
151    H. SahetapijAmbonees infanterist??438
152    W. SajangMenadonees fuslier39891
153    A. SalamonyAmboinees sergeant11781
154    SamadiJavaans fusilier37816
155    J.P. SanauMenadonees fusilier43262
156    A. SarauMenadonees sergeant22500
157    A. SaroinsongMenadonees korporaal-kok18984
158    ScheffersEuropees milicien29708
159    D.L. SchramEuropees sergeant92337
160    Ch.W. Schreudereerste luitenant der militaire administratie
161    H. SchreursEuropees sergeant94090
162    R. van Schukkmannmilicien108418
163    E. SchuurmansEuropeees milicien134620
164    M. SimbarMenadonees infanterist23543
165    SimonEuropees sergeant der infanterie25809
166    A.J. Smithmilicien14121
167    J.W.H. SmitshoekEuropees kanonnier93922
168    G.L. Snelleerste luitenant der infanterie
169    SoekimanJavaans fusilier?2062
170    SoekiroJavaans korporaal35094
171    SoepardiJavaans infanterist?0903
172    SoeradiJavaans fusilier41185
173    SoerjanaSoendanees fusilier27190
174    SoelidjoJavaans soldaat der genie41545
175    J.W. SondakMenadonees infanterist27985
176    SrinojoJavaans fusilier34096
177    J. StaalEuropees fusilier91590
178    Stein van HensbroekEuropees milicien136114
179    J.Ch.L. Stollkapitein der infanterie
180    Nico Leonard Willem van Stratenluitenant-kolonel der infanterie.
181    N. StrikEuropees sergeant der genie86982.
182    J.P. SualangMenadonees fusilier39897
183    J. SumajowMenadonees infanterist22805
184    F.F. SumerahMenadonees infanterist19359
185    W. SundalangiMenadonees infanterist39756
186    Syautabrigadier
187    TahaparijAmbonees sergeant der infanterie17084
188    P. TamahiwaoMenadonees fusilier27623
189    L. Tato BoroTimorees infanterist93718
190    A. TauranAmbonees fusilier29390
191    The Bing Tjiauwofficier van gezondheid
192    LeendertThomasEuropees milicien80215
193    A.I. TiwonMenadonees fusilier29221
194    D. TjoskaAmbonees fusilier31861
195    K. TokolJavaans fusilier2905/kv
196    G. TounissenEuropees soldaat der genie95552
197    J. TukrisjaAmbonees korporaal17481
198    TuolaMenadonees fusilier31061
199    H. VrijensEuropees milicien-sergeant der genie18408
200    W.P.G. de VrijerEuropees milicien-sergeant144714
201    W.E. WageyMenadonees korporaal26484
202    G. WenasMenadonees sergeant23205
203    A. WildeMenadonees fusilier41075
204    H.J. de Wilde de LignyEuropees milicien46310
205    C. van WilgenEuropees sergeant90525
206    Th. de Wintereerste luitenant der infanterie
207    G.D. WoraagMenadonees fusilier43265
208    J.J.H. WoutersEuropees soldaat195507
209    WoworMenadonees infanterist?7755
210    WoworMenadonees fusilier42481
211    Jan-Willem Zijlstraeerste luitenant der infanterie
212    Lomgongansoldaat van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger26869

Op 6 oktober 1950 werd door kapitein-luitenant-ter-zee B.J. Velderman, commandant van de marine kazerne te Den Haag, op het voorplein van de oude Alexanderkazerne het Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen met gesp ‘Timor 1942’ uitgereikt aan kapitein-luitenant-ter-zee W.J. Kruys, luitenant-ter-zee der 1e klasse J.J. Steensma, luitenant-ter-zee der 1e klasse K.M.R.O.V. H.W. Keesom en majoor-konstabel D.A. Hofland. Zij waren respectievelijk commandant, officier en bemanningsleden van Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Waarschijnlijk zijn alle onderstaande personen de gesp, dan wel kruis met gesp, op 7 september 1950 toegekend:

Oorkonde van de uitreiking in 1950 (collectie Erik Naberhuis)

213J.W.G. Aartssergeant-telegrafist 00045
214W. Ameszmatroos 1e klasse zeemilicien 00305
215J. Bastiaanmatroos 1e klasse 00817
216W. Bekkeropperschipper 01009
217M.J. Beltmatroos 1e klasse Koninklijke Marine Reserve 01035
218A.A. Belzermatroos 1e klasse zeemilicien 08408
219M. v.d. Bergstoker olieman 1e klasse zeemilicien 02079
220G.J. Berndsensergeant-monteur 01302
221J. Beverwijkmatroos 2e klasse zeemilicien01406
222J. van Bilderbeekkorporaal-kok 01496
223C. Blaasmajoor-bottelier 01530
224J.H. Blaasmatroos 1e klasse zeemilicien 10662
225J.A. Blaauwmatroos 2e klasse zeemilicien 46938
226J. Blankenkonstabel 1e klasse 74416
227P.C. Boekhoutmatroos 1e klasse 01723
228S.W. Boskaljonkorporaal-kok 02212
229J. Boumastoker-olieman 1e klasse zeemilicien 02346
230C.F. de Breematroos 1e klasse 25480
231F. v.d. Breggenmatroos 1e klasse 02574
232C.J. Brekvoortbediende 1e klasse zeemilicien 12025
233M. Brobbelbediende 2e klasse zeemilicien27747
234A.G.Th. Brockhoffbediende 1e klasse zeemilicien02687
235H.C. v.d. Broekmajoor-electromonteur 02711
236A.G. Brouwerhofmeester 1e klasse 71450
237J.M. Brouwerkorporaal-radio-radarmonteur 02860
238J.H.E. de Bruinkorporaal-machinist 02950
239R.C. Bruinstoker-olieman 02958
240J. Bruinsmabediende 1e klasse zeemilicien 02989
241H.J.A. Bruninkkwartiermeester 03009
242W.C. de Bruynmarinier 1e klasse 02966
243P.J. Costerstoker-olieman 03636
244J.B. Crucqschrijver 1e klasse zeemilicien 04027
245H.J.A. Curfsbediende 1e klasse zeemilicien 03727
246Meijnardus Deutekomluitenant-ter-zeeTechnische Dienst der 1e klasse 04070
247J. Deymatroos 1e klasse 04073
248P. Dienaarmatroos 1e klasse 17186
249F.J. Dierickxmatroos 1e klasse 04123
250H. van Dijkkorporaal-machinist 04746
251G. Dijkstrakok 1e klasse zeemilicien 04851
252H.W. Dilghofmeester 1e klasse zeemilicien 12088
253C. Ditzelmatroos 1e klasse 04202
254A. v.d. Doelsergeant-geschutsmaker04224
255F. van Doldermatroos 1e klasse zeemilicien 12672z
256W.G. van Dongenmatroos 1e klasse zeemilicien 03425
257Joost Dourleinkapitein der mariniers 04452
258C. van Duijnmatroos 1e klasse zeemilicien 04676
259W.F.J. Duynmajoor-telegrafist 04686
260C.A. Eerkenssergeant-machinist 04981
261A.J.T. v.d. Elshoutstoker-olieman 2e klasse zeemilicien 46902
262J. Elzerstoker-olieman 2e klasse zeemilicien 05152
263F.A. van Erpmatroos 2e klasse 05260
264H.J. Evertzesergeant-machinist 05348
265J. Feenstramatroos 1e klasse zeemilicien05463
266Eric Ferwerdaluitenant-ter-zee der 2e klasse05497
267S.H. Geerlingsergeant-machinist 05864
268J.C. Glimmerveenmajoor-machinist 06220
269P. van Griekenkorporaal-konstabel 06543
270A. Griffioenstoker-olieman 1e klasse zeemilicien 06555
271J.W. de Grijskwartiermeester 06794
272J. Groenekorporaal-torpedomaker 76405
273J. Groosjohankorporaal-machinist 06687
274J. de Grootkorporaal-machinist 06034
275J. Grootegoedsergeant-machinist zeemilicien 06754
276S. Halfweegmatroos 1e klasse zeemilicien 08521
277H.J. van Hallstoker-olieman 07045
278A. Hardermajoor-machinist 07134
279J. Harteveldhofmeester 1e klasse 07200
280Willem Hartliebluitenant-ter-zee der 1e klasse
281J. de Hartogbootsman 07229
282A.A. Hayehofmeester 1e klasse 46756
283G.J.T. Herlékwartiermeester 07574
284B. Hillebrandkorporaal-hofmeester 07826
285F.P. ten Hoevematroos 1e klasse zeemilicien 07948
286D.A. Hoflandmajoor-konstabel 07994
287J. Hoogendoornkorporaal-barbier 08172
288M. v.d. Horstbediende 1e klasse-zeemilicien 77497
289P. v.d. Horstkorporaal-konstabel 08293
290J. Hubregtsenopperelectromonteur 08377
291Jan Huijingluitenant-ter-zee van Administratie der 2e klasse 08525
292H. Jansenmatroos 1e klasse 08761
293J.J. Jansenkleermaker 2e klasse-zeemilicien 73440
294H. de Jongmatroos 1e klasse-zeemilicien09872
295J.W. Joostenmatroos 1e klasse-zeemilicien72391
296H. Kagenaarbediende 1e klasse-zeemilicien 12981
297A. Karrenbeeldstoker 1e klasse 09369
298Hendrik Willem Keesomluitenant-ter-zee der eerste klasse K.M.R.O.V. 09432
299W. Keldermanmatroos 2e klasse-zeemilicien46772
300H.J. Kerklaankorporaal-kok 9521
301P. Keusmatroos 2e klasse-zeemilicien 14422
302H. Kleine Deterstimmerman 1e klasse-zeemilicien 09768
303D. Klopstoker 1e klasse 09877
304A. Koalsiekorporaal-machinist 09969
305A.M. Kohlenstoker 1e klasse 10042
306D. Kokkorporaal-machinist 10052
307H. v.d. Kolkstoker 1e klasse-zeemilicien 77171
308J.A.I. Kommerskwartiermeester 10125
309J. Kooistrastoker 2e klasse-zeemilicien 77194
310R. Koopalsergeant-bottelier 10224
311W.P. Kooymanmatroos 2e klasse 10281
312P.H. Koskorporaal-machinist 10378
313D. Kraftstoker 1e klasse 10471
314D. Kredietkorporaal-konstabel 10518
315C.F.B. v.d. Kroftsergeant-telegrafist der Koninklijke Marine Reserve10579
316Y. Kroonmatroos 2e klasse-zeemilicien 46912
317Willem Jan Kruyskapitein-luitenant-ter-zee 10651
318P.A. Krulmatroos 2e klasse-zeemilicien46913
319J. Kuijperstoker-olieman 1e klasse-zeemilicien 77354
320J.W.L. v.d. Laakkorporaal-hofmeester 10830
321F. de Langekwartiermeester10975
322H. Leeningstoker 1e klasse 11129
323Wilhelmus Louis van Leeuwenluitenant-ter-zee der 1e klasse11192
324P.M. van Liemptkorporaal voor Speciale Diensten der Koninklijke Marine Reserve T.V.31768
325G. Ligtermoetluitenant-ter-zee Technische Dienst 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve11404
326D. v.d. Lindesergeant-machinist 11421
327H.L. Looijesteinoppermachinist 11624
328J.J. de Loossergeant-konstabel 11604
329J.M. Louwersegeb. 1916, luitenant-ter-zee voor Speciale Diensten der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve T.V.11666
330J. Louwsmatroos 1e klasse 11674
331Geert Mainkorporaal-konstabel 11890
332Siegert Meedendorpmatroos 2e klasse-zeemilicien 75824
333H.N.A. Meekelmatroos 2e klasse 76825
334N.H.A. v.d. Meelmatroos 2e klasse 12090
335J. van der Meerstoker-olieman 12110
336P. Meermanmatroos 2e klasse-zeemilicien 75850
337C.F.H. Meeuwsenmatroos 1e klasse-zeemilicien12172
338U. Meijermatroos 2e klasse-zeemilicien 12447
339N.J. Meliskok 1e klasse-zeemilicien12206
340A. v.d. Meulenmatroos 1e klasse 12310
341F. Mommaaskorporaal-machinist 06487
342H. Muldermatroos 1e klasse 12853
343P.J.H. Nelissenmajoor-telegrafist 13083
344P.C. van Nesmajoor-machinist 13093
345P.F. Nicolaas Póndermatroos 1e klasse 13113
346J.E. Nordmannmajoor-konstabel 13328
347C.P. Oosterommatroos 1e klasse-zeemilicien 13643
348F.J.M. Paanakkerbediende 1e klasse 28977
349A. v.d. Pannematroos 1e klasse 46635
350J.H. Peetoommonteur 1e klasse-zeemilicien 78152
351J.W.G. Peijperssergeant-ziekenverpleger 14132
352G.M. Pieterssergeant-torpedomaker 14179
353K. Pluggematroos 1e klasse-zeemilicien 14293
354G.M. PluijmTimmerman 2e klasse-zeemilicien 14295
355C.H. Poppeliermatroos 1e klasse-zeemilicien 72600
356W. Postmasergeant-schrijver 14492
357J.J. Potmatroos 2e klasse 14499
358J. Prinsmatroos 2e klasse-zeemilicien 14546
359L.T. Rhemrevluitenant-ter-zee-arts der 1e klasse 14996
360J.C. Ridderhofmatroos 1e klasse-zeemilicien 09958
361W.M. van Rijbroekmatroos 1e klasse-zeemilicien 15613
362A. Roestmajoor-machinist 15177
363P.A. Rolvinkstoker-olieman 1e klasse-zeemilicien 90368z
364J. Romijnhofmeester 1e klasse 90362z
365J.H. Roosenboomkorporaal-seiner 15341
366H.T.J. Rutgrinkkorporaal V.S.D.15557
367A. Schierkorporaal-machinist 17211
368J.J. Schoutenmatroos 2e klasse-zeemilicien75999
369A.A. Schouwenaarsmatroos 1e klasse-zeemilicien 16300
370P.J.D. Schuitematroos 1e klasse 16403
371J.D. Sernékorporaal-konstabel-zeemilicien16561
372A. Singelsmatroos 2e klasse-zeemilicien 46921
373J. Sliekergeb. 1911, majoor-konstabel 16727
374P.J. van der Slootgeb. 1907, majoor-schrijver 16750
375J. Smitbootsman 16908
376C. Snijdersstoker-olieman 1e klasse-zeemilicien 77918
377J.P. Snipmatroos 1e klasse 27831
378P. Speekwartiermeester 74284
379J. Spiljardhofmeester 1e klasse-zeemilicien74302
380A. Spoelmajoor-torpedomaker 17382
381A.J. Staalkorporaal-machinist 17452
382G.J. Steenbergenkorporaal-machinist-zeemilicien 74506
383Jan Julius Steensmaluitenant-ter-zee der eerste klasse17615
384D. Steinematroos 1e klasse 17640
385A. v.d. Straatenmatroos 2e klasse zeemilicien 74583
386A.M. Thissenmatroos 1e klasse 18200
387R. Tingakorporaal-telegrafist 75652
388A. v.d. Toornmatroos 2e klasse zeemilicien 75405
389J. van 't Veerstoker 1e klasse 18748
390J.C. v.d. Veerhofmeester 1e klasse zeemilicien 18750
391J.C. Vegersteenbediende 2e klasse zeemilicien 18776
392J.L. Verbaanbediende 1e klasse zeemilicien76600
393C.P. Verhagemarinier 1e klasse 19029
394C. Vonkmatroos 1e klasse 46934
395R.P. Vosmatroos 2e klasse zeemilicien46926
396J. de Vriesstoker-olieman 1e klasse zeemilicien 74798
397H. de Waalkorporaal-machinist 20152
398J.L. Warnaumatroos 2e klasse zeemilicien 20347
399T. Westbroekmatroos 1e klasse zeemilicien 20575
400L. Westerduinmatroos 1e klasse zeemilicien 20601
401R. Weverbootsman 20669
402C. Wijkermatroos 1e klasse 21320
403W.J.F. Wildenburgkok 1e klasse 20819
404G. Willmeskorporaal-konstabel 20916
405A.F. de Witsergeant-machinist 21023
406J.W. de Witstoker 1e klasse 75097
407J.R. Wolfbediende 1e klasse zeemilicien75130
408K. Wolzakmatroos 1e klasse 21186
409J. v.d. Wurffkwartiermeester21275
410A. van Zalenkorporaal-stoker 21434
411M. Zoetkwartiermeester21565
412A. v.d. Zwanmatroos 1e klasse zeemilicien 21655
413E. Zwartsergeant-machinist zeemilicien21678

Verliezen Timor

Deze lijsten zijn gebaseerd op de lijsten behorende bij de brief van 4 februari 1943, met registratienummer D. 3/3/2, van Schout bij Nacht F.W. Coster aan den Bevelhebber Strijdkrachten Oosten te Colombo.

4. Gesneuvelden

1AtmaJavaans fuselier
2BoppEuropees sergeant der Infanterie
3BoomsmaSergeant-majoor Instructeur88270
4GigirMenadonees fuselier
5van HarmelenEuropees milicien sergeant18715
6HomeijerEuropees milicien sergeant108312
7MadjaSoedanees infanterist der 1e klasse
8ManopoMenadonees sergeant der Infanterie
9PiestEuropees kanonier der 2e klasse96443
10SiefkenOnderluitenant der Infanterie
11ZinnemersEuropees fourier82186

5. Overledenen

12Maoe BereTimorees infanterist der 1e klasse79799
13RumondorEuropees sergeant der Infanterie89883
14StiksmaEuropees sergeant der Infanterie
15StinkersEuropees sergeant der Infanterie

6. Vermisten

16ArrooMilicien soldaat Genie60716
17BakkerEuropees milicien sergeant
18BolangEuropees fuselier43/G
19BrinkhuizenMilicien sergeant
20DjimadiJavaans kanonnier der 2e klasse
21DjonoJavaans kanonnier der 2e klasse
22GeurtzEuropees sergeant Infanterist
23van der HorstSergeant-majoor kwartiermeester
24de HaasSergeant-majoor geweermaker
25van der HeideEuropees milicien sergeant
26HulsebosEuropees fuselier96686
27KamphuizenMilicien soldaat
28KasmoenJavaans kanonnier der 2e klasse
29LegiJavaans Infanterist der 1e klasse
30LekatompessijAmbonees sergeant der 2e klasse
31Lijtsma PiernbaumMilicien soldaat62816
32LombogiaMenadonees Infanterist 1e klasse
33MadjidJavaans kanonnier der 2e klasse
34MalikoloAmbonees fuselier
35MamesakMenadonees fuselier
36ManuputyAmbonees Infanterist der 1e klasse
37MasidjanJavaans kanonnier der 2e klasse
38MarkidinJavaans sergeant der 2e klasse
39MarwanJavaans kanonnier der 2e klasse k.v.
40MouthaanMilicien soldaat61015
41OediSoedanees fuselier
42PlaumEuropees fuselier
43van RansowEuropees kanonnier
44RothkranszAdjudant onderofficier Genie
45RompasMenadonees fuselier40923
46van RossumEuropees soldaat Genie rtf.
47RumangkanMenadonees kanonnier der 2e klasse
48Simon NdoenTimorees sergeant der 2e klasse
49SadiminJavaans kanonnier der 2e klasse
50SiswanJavaans kanonnier der 2e klasse
51SoeratminJavaans kanonnier der 2e klasse
52SoemantaSoedanees fuselier
53SodikJavaans fuselier
54TrimoJavaans kanonnier der 1e klasse
55VerseputEuropees wachtmeester
56de VisserEuropees fuselier95764
57WungoMenadonees sergeant der 2e klasse

Krijgsgevangenen

58BackerEuropees sergeant
59van BakelEuropees sergeant
60van den Berg F.A.Milicien soldaat
61BibarEuropees Genie soldaat tf.
62BloemsmaOfficier van Gezondheid der 1e klasse
63BroekstraEuropees kanonnier der 2e klasse
64DiasJavaans fuselier
65DavidisMilicien sergeant
66van DorstEuropees kanonnier
67ErfmanEuropees Genie soldaat
68GerritsEuropees wachtmeester der Artillerie
69de GrootEuropees brigadier der Artillerie
70HaroenJavaans soldaat ziekenverpleger
71HendriksEuropees kanonnier
72HellenthalEuropees sergeant geweermaker
73HennemanMilicien soldaat ziekendrager
74v.d. HoekEuropees kanonnier der 2e klasse
75HoekMilicien soldaat ziekendrager
76de Hulster C.Milicien soldaat
77JahmanJavaans infanterist der 1e klasse
78KlopEuropees kanonnier
79KolkEuropees wachtmeester der Artillerie
80KommerEuropees Genie soldaat rt.
81de KoningSergeant-majoor Administratie
82KoriMenadonees fuselier
83KumambongMenadonees fuselier
84KumolontangMenadonees fuselier
85KwakEuropees brigadier der Artillerie
86MarmonoJavaans korporaal zoeklichten bediening
87ManisiwaAmbonees korporaal ziekenverpleger
88Michelhoff W.H.JReserve 1e Luit. der Infanterie
89NantaEuropees sergeant
90OjoSoedanees fuselier k.v.p.
91PaluMenadonees korporaal der Infanterie
92PietersMilicien soldaat ziekendrager
93PangkeyMenadonees fuselier
94RasoeMenadonees sergeant der 2e klasse
95RondosuwuMenadonees fuselier
96SajoepiJavaans kanonnier der 2e klasse k.v1704/KV
97SakulMenadonees fuselier
98SimonMenadonees fuselier
99SlichterEuropees sergeant
100SompotanMenadonees fuselier
101SumualMenadonees fuselier
102SumaikaMenadonees fuselier
103SumakulMenadonees fuselier
104van Swieten C.L.E.F.Kapitein der Infanterie
105ThijsMilicien soldaat
106TumevuMenadonees fuselier
107UsmanyAmbonees Infanterist der 1e klasse
108UylemanEuropees ziekendrager
109VerbeekEuropees brigadier
110VerwondEuropees kanonnier
111ViejouEuropees Genie soldaat
112Vink J.I.B.Milicien soldaat
113WalterMilicien sergeant
114van ZijlEuropees brigadier

7. Vermisten aan boord van de Armidale

1AmatkasmiriJavaans infanterist 1e klas15939
2AmatparodjiJavaans fuselier8582
3Amelaman, A. JAmbonees fuselier/ziekenverpleger54/A
4Anschutz, J.R.Th.( Johan)Militie soldaat49220
5AtmowironoJavaans infanterist 1e klas15643
6Bartman, RichardEuropees sergeant der 2e klasseAustralische opgave
7BioenJavaans fuselier17682
8Bodel Bienfait, P.E.H. (Pierre)1e Luitenant Artilerie
9DawoedJavaans fuselier8588
10DimjadiJavaans infanterist 1e klas21999
11DiranJavaans fuselier23042
12DjalilJavaans fuselier9021
13EmpingSoedanees infanterist 1e klasse20342
14Frank, R.Officier van Gezondheid 2e klasse
15Geurts, Jacobussergeant InfantrieAustralische opgave
16KarminJavaans fuselier7202
17KasdiJavaans infanterist 1e klas18303
18KatasJavaans fuselier7204
19Keijzer, GerardusEuropees sergeant92242
20KojongianMenadonees ziekenverpleger40058
21KroedoekJavaans infanterist 1e klas26026
22Lijtsman PiernbaumAustralische opgave
23MargesLandstorm sergeant96007
24MarimanJavaans fuselier6667
25MarsidjanJavaans kannonier 2e klasseAustralische opgave
26MarsoekoetJavaans fuselier8559
27MoeralimJavaans fuselier9044
28Moh. SajoetiJavaans infanterist 1e klas18565
29NgadeniJavaans fuselier9064
30NgaliminJavaans infanterist 1e klas22742
31NgatidjoJavaans fuselier8553
32PardjanJavaans fuselier16435
33PesererunAmbonees korporaal18295
34RanamedjaJavaans korporaal21034
35RoeslanJavaans fuselier8553
36Rossum, Corneliussergeant Artillerie
37SabarJavaans infanterist 1e klas14531
38SadoenJavaans fuselier8575
39SajoetiAustralische opgave
40SalaminJavaans infanterist 1e klas17215
41SalehJavaans fuselier8771
42SamoediJavaans infanterist 1e klas8762
43SardiJavaans fuselier7207
44SarkoemJavaans fuselier17682
45Sengkeij, HerlingMenadonees korporaal16421
46SirinJavaans fuselier18266
47SoebardiJavaans korporaalAustralische opgave
48SoekirJavaans fuselier8587
49SoepardiJavaans sergeant 2e klasse13338
50SoeratmanJavaans fuselier8577
51SoeriaredjoJavaans fuselier7205
52SoerosoJavaans korporaal36614
53SoewondoJavaans sergeant 1e klasse13301
54SoplanitAmbonees korporaal25299
55Stoll, J.C.L.Kapitein Infantrie
56TamijsJavaans fuselier9108
57Teljeur, GerardEuropees sergeant88944
58ToekimanJavaans fuselier8575
59TowlkromoJavaans fuselier10880
60TulenanMenadonees korporaal26303
61Vries, Hendrik dematroos 2e klasAustralische opgave
62WangsakramaJavaans infanterist 1e klas16264
63WantaniaMenadonees korporaal6505
64WiriotijasoJavaans infanterist 1e klas21193
65WongsodinomoJavaans infanterist 1e klas25736

Bronnen

Erik Müller (www.onderscheidingen.nl): De gesp ‘Timor 1942’ bij het Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven

Gary Hartman: Lead William, pagina’s 76-88

Nationaal Archief, Den Haag

2.02.32     Archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994

                 486  Stukken betreffende de toekenning van het ‘Ereteken voor belangrijke Krijgsbedrijven’, 1870 – [1947] omslag

                 614  Koninklijk Besluit betreffende de instelling van een ‘Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen met gesp “Timor 1942”, 1942 omslag

2.12.56     Archief van het Ministerie van Marine, sinds 1959 van Defensie (Marine), (1938) 1945-1985 (1987).

                 4864 Toekenning van het ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen met de gesp “Timor 1942”, 1948, 1956.

2.05.118    Code-archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964

                 2585 Toekenning en uitreiking van het Ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven met gesp “Timor 1942”, 1955-1956

Sectie krijgsgeschiedenis en ceremonieel HKKL, Bureau DC

code nr. 10/19 (8) Opgave van toegekende onderscheidingen n.a.v. de actie op het eiland Timor gedurende 1941/1942 (met dank aan Henny Meijer)

Historisch archief van de Marinestaf: Bc-8/21

Defensie, Databank dapperheidsonderscheidingen (www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen)